"Mamy widzieć przed sobą cały naród, społeczeństwo, państwo, a potem - wielką dziedzinę ludzkiej pracy. Wszędzie są zadania, obowiązki i prawa. Hierarchię tych wartości trzeba utrzymać. Zawsze Polacy tak walczyli o swoje dobro, aby bronić narodu. " Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński
 
( SŁOWIAŃSKA ) PARTIA NARODU POLSKIEGO
Partia Narodu Polskiego  
  Jestem Polakiem
  Program dla Polski
  Deklaracja ideowo -programowa PNP
  Statut PNP
  Deklaracja Członkowska
  Strony warte odwiedzenia :
  Licznik
  Kontakt:
  Śpiewać Będą
Deklaracja Członkowska
Deklaracja
kandydata na członka
Partii Narodu Polskiego
Ja, niżej podpisany oświadczam, że znany mi jest statut oraz cele programowe Partii Narodu Polskiego. Zobowiązuję się do przestrzegania statutu i do czynnego uczestniczenia w realizacji programu PNP. Uznaję nadrzędność interesu narodowego i jedności w działaniu przy realizacji ogólnonarodowych celów i zadań Partii . Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Partii Narodu Polskiego. ………………………dnia ……./…….../ 20……...r. …............……………......................................... miejscowość (czytelny podpis) DANE OSOBOWE NAZWISKO………………………………………. IMIĘ……………………………………...................................... Narodowość ............................................................. Pochodzenie .................................................................. Obywatelstwo ................................................... ADRES………………………………………………………………………………………......................................... kod, miejscowość ulica nr .domu ……………………… …………………………………… ………………………………………………. gmina powiat województwo tel. stacjonarny………………. …......... tel. komórkowy……………………...................fax………………............... e-mail…………………………………................................... Zawód………………………………… Wykształcenie…………………………………………………. Znajomość języków obcych ………………………………………………………………………. Kwalifikacje dodatkowe………………………………………………………………………………… Pełnione ważniejsze funkcje……………………………………………………………………………... Przynależność partyjna w przeszłości……………………………………………………………………. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie biur Partii Narodu Polskiego oraz ich przetwarzania Miejscowość…………………….........….. Data……………………....... Podpis…………………….................... ___________________________________________________________ Osoba wprowadzająca: 1. ........................................................................................................ 2. ........................................................................................................ (imię i nazwisko, funkcja) __________________________________________________________ Uchwałą Zarzadu Krajowego Partii Narodu Polskiego z dnia................................ Pan/Pani.......................................................................................... został(a) / nie został(a) przyjęty w poczet członków Partii Narodu Polskiego. Podpisy czytelne 1. ...................................................................... 2. ...............................................................................
Studio "STOP"  
  Filmy które powinien poznać każdy POLAK

http://www.kronikanarodowa.com/grunwald_2010/rabin_i_nowak.html
http://kronikanarodowa.com/grunwald_2010/morderstwo_na_raty.html
http://kronikanarodowa.com/grunwald_2010/jedwabne_jaja.html

oraz inne filmy

http://www.rpn.com.pl/index.php/informacje/filmy
http://kronikanarodowa.com/
http://www.polskapolityka.com/
 
Reklama  
 
 
Polsko , Ojczyzno Narodu !  
 

"Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem-
Polska jest Polską, a Polak Polakiem."

Adam MickiewiczWzrusz, Boże, serce wolnego narodu,
zrzuć zasłonę z jego oczu,
aby wiedział, że wolność źle czynienia
jest znakiem niedoskonałości rządu,
a nie prerogatywą wolności!

Andrzej Zamojski na sejmie 1763 r.Jesteśmy Polakami,
Wiara ojców naszych - wiarą naszych dzieci,
Polak Polakowi bratem,
co dzień Polak Ojczyźnie służy,
POLSKA jest Matka naszą
nie wolno Jej krzywdzić i mówić o Niej źle!


"Polacy, zacne syny dzielnego plemienia,
Przed którymi butne wrogi czołem niegdyś biły,
Pokażcie, żeście godni dawnego imienia,
I przodków siły."

wyjątek z wiersza Franciszka Wężyka (1785-1862 "Oda do Polaków")
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
"Jest olbrzymią wartością zrozumieć znaczenie wolności dla narodu, zrozumieć jak wielkim jest ona dobrem i własnością, że żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań, że nie wolno tych praw nikomu oddawać, że obrona ich jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą! " Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński