"Mamy widzieć przed sobą cały naród, społeczeństwo, państwo, a potem - wielką dziedzinę ludzkiej pracy. Wszędzie są zadania, obowiązki i prawa. Hierarchię tych wartości trzeba utrzymać. Zawsze Polacy tak walczyli o swoje dobro, aby bronić narodu. " Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński
 
( SŁOWIAŃSKA ) PARTIA NARODU POLSKIEGO
Partia Narodu Polskiego  
  Jestem Polakiem
  Program dla Polski
  Deklaracja ideowo -programowa PNP
  Statut PNP
  Deklaracja Członkowska
  Strony warte odwiedzenia :
  Licznik
  Kontakt:
  Śpiewać Będą
Statut PNP
/ projekt / Statutu partii politycznej

PARTII NARODU POLSKIEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne Mając na uwadze przyszłość i dobro Narodu i Państwa Polskiego, tworzymy partię o nazwie: Partia Narodu Polskiego, w skrócie PNP.
§1
Partia Narodu Polskiego zwana dalej partią jest organizacją polityczna zrzeszającą (wyłacznie)* osoby ( majace)* narodowosci polskiej, które poprzez różne formy działalności statutowej działają na rzecz społeczeństwa w Polsce. Celem partii jest dążenie do zbudowania RP takiej by Narod Polski w niej byl jedynym prawowitym wlascicielem i on nia wladal , by sprawiedliwośc i prawo odnosilo sie jednoznacznie do wszystkich obywateli oraz by nigdy nie naruszono suwerenności narodu i niepodległości Państwa Polskiego będącego gwarantem wolności, godności i pomyślności obywateli. Partia w swoim działaniu kieruje się zasadą narodowej demokracji. Za najważniejsze wartości uznaje równouprawnienie i prawo do godnego i bezpiecznego życia w niepodległej , praworzadnej i suwerennej Polsce. Naszym głównym celem politycznym jest zachowanie suwerennego i niepodległego, niezależnego bytu Państwa Polskiego, jego tradycji i kultury, kształtowanie pokoleń Polaków w duchu dumy z przynależności narodowej.
§2
Siedzibą władz naczelnych partii i Biura Krajowego jest Warszawa*, a terenem jej działania cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej a także wśród Polonii.
§3
Partia prowadzi swoją działalność jawnie w oparciu o obowiązujące prawo we wszystkich formach organizacyjnych i prawnych a w szczególności działalność: polityczną, społeczną, kulturalną, wydawniczą, oświatowo -wychowawczą. Partia wydaje swa wlasna prase, jak tez moze wejsc w posiadanie innych srodków masowego przekazu
§4
Partia jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie ustawy o partiach politycznych.
§5
Partia oraz jej Oddziały Wojewódzkie posiadają osobowość prawną.
§6.
Partia używa emblematów, odznak, symboli, pieczęci i znaków graficznych zatwierdzanych przez Zarząd Krajowy.
§7
Wszystkie partyjne publikacje mogą być oznaczone elementami wymienionymi w §6, a prawo ich używania jest prawnie zastrzeżone.
§8
Uchwały i działalność władz partii nie mogą być sprzeczne z Deklaracją Ideową, Założeniami Programowymi oraz niniejszym Statutem.
§9
Wybory władz partii wszystkich szczebli odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa, przewodniczącego lub pełnomocnika danego organu partii.
Rozdział II
Stosunek do innych partii i organizacji społeczno-politycznych
§10
Partia jest otwarta na współpracę z innymi partiami i organizacjami społecznymi, jeżeli wymagać tego będzie polska, narodowa racja stanu. PNP moze zawierac federacje z innymi partiami, zachowujac swa osobowosc prawna oraz swe struktury.
Rozdział III
Członkowie partii, ich prawa i obowiązki
§11
1. Członkiem partii może zostać osoba pełnoletnia mająca potwierdzona narodowosc i obywatelstwo polskie , nie nalezaca do zadnej innej partii politycznej.
2. Zbiorowymi członkami partii mogą zostać grupy obywateli zrzeszone w innych organizacjach społecznych, deklarujące wspieranie statutowej, ideowej i programowej działalności partii. 3. Warunkiem przyjęcia do partii jest wypełnienie zgodnie z prawdą deklaracji członkowskiej złożonej do właściwej struktury organizacyjnej partii działającej na terenie jego zamieszkania zgodnie z podziałem administracyjnym kraju zatwierdzonej przez Zarząd Krajowy i przesłanie jej na adres Biura Krajowego. W przypadku odmowy przyjęcia na członka ma on prawo w terminie do jednego miesiąca odwołać się od decyzji Zarządu Krajowego do prezesa Zarządu Krajowego*, którego decyzja jest ostateczna. 4. Członkowie partii mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w działalności partyjnej zgodnie z jej programem i aktualnymi uchwałami władz.
5. Członkowie partii mają prawo do czynnego i biernego wyboru do władz partii, ubiegania się z rekomendacji jej władz o mandaty w wyborach parlamentarnych, samorządowych, na urząd prezydenta RP oraz innych organów przedstawicielskich, o udziale w których zadecyduje Zarząd Krajowy.
6. Członkowie partii mają prawo do wypowiadania się na jej zebraniach, brania udziału w pracach komisji problemowych, zgłaszania inicjatyw we wszystkich sprawach będących w zainteresowaniu partii.
7. Członek partii pełniący z jej mandatu funkcje we władzach przedstawicielskich, samorządowych i państwowych instytucjach politycznych i społecznych jest odpowiedzialny przed władzami partii.
8. Członek partii może brać udział w działalności innej organizacji społecznej, której cele nie są sprzeczne z celami i programem partii.
9. Członek partii ma obowiązek stosować się do Deklaracji Ideowej, Założeń Programowych, uchwał Zarządu Krajowego i zarządzeń jego prezesa. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i regulaminów uchwalonych przez władze partii.
10. Członek partii ma obowiązek popierać kandydatów wskazanych przez partię we wszystkich wyborach, o udziale w których decydują władze partii.
11. Utrata praw członkowskich następuje na skutek:
a. Śmierci członka partii
b. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Krajowego
c. Wykluczenia z partii w oparciu o decyzję Krajowego Sądu Koleżeńskiego, od której w terminie jednego miesiąca przysługuje odwołanie do prezesa Zarządu Krajowego, którego decyzja jest ostateczna.
d. Wykluczenia z partii decyzją Zarządu Krajowego partii z powodu rażących naruszeń celów Deklaracji Ideowej, Statutu, Założeń Programowych, regulaminów opracowanych przez władze partii, braku aktywności w realizacji założeń partii określonych przez jej władze. Od decyzji Zarządu Krajowego o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do prezesa Zarządu Krajowego, którego decyzja jest ostateczna.
e. Wstąpienia członka do innej partii politycznej, bez pisemnej akceptacji prezesa Zarządu Krajowego.
12. W przypadku gdy członek partii objął stanowisko publiczne, z którym związany jest zakaz prowadzenia działalności publicznej, prezes Zarządu Krajowego na wniosek zainteresowanego zwiesza go w prawach i obowiązkach członkowskich na okres pełnienia funkcji publicznej.
13. Wszelkie konflikty pomiędzy członkami partii rozstrzyga Krajowy Sąd Koleżeński, od decyzji którego w terminie jednego miesiąca przysługuje odwołanie do prezesa Zarządu Krajowego, którego decyzja jest ostateczna.
Rozdział IV
Struktura Organizacyjna
§12
Strukturami Organizacyjnymi partii są: Zarzad i Biuro Krajowe* z siedzibą w Warszawie*, które powołuje i rozwiązuje Prezes Zarządu Krajowego partii, określa jego kompetencje, zakres obowiązków z równoczenym przydziałem funkcji.
§13
1. Zarzady Wojewódzkie powołuje Zarząd Krajowy na podstawie protokolu Zjazdu Wojewodzkiego i określa teren ich działania.
2. Prezes Zarządu Krajowego może rozwiązać Zarzad Wojewódzki, jeżeli działalność jego władz lub członków w sposób rażący jest sprzeczna z niniejszym statutem, uchwałami Kongresu, Zarządu Krajowego, Deklaracją Ideową, Założeniami Programowymi albo ze względów organizacyjnych.
3. W skład Zarzadu Wojewódzkiego wchodzą wszyscy Prezesi Zarzadow Kół.
4. Władzami Wojewódzkimi są:
a. Zjazd Wojewódzki
b. Prezes Zarządu Wojewódzkiego
c. Zarząd Wojewódzki
d. Wojewódzka Komisja Rewizyjna

5. Kadencja Władz Wojewódzkich trwa 5 lat.
6. W Zjeździe Wojewódzkim biorą udział wszyscy członkowie zamieszkali na terenie działania Zarzadu
7. Termin i miejsce Zjazdu Wojewódzkiego oraz sposób wyboru delegatów określa Zarząd Krajowy.
8. Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego należy:
a. Wybór członków Zarządu Wojewódzkiego
b. Wybór członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
c. Wybór prezesa Zarządu Wojewódzkiego bezwzględną   większością głosów w głosowaniu tajnym.
9. Prezes Zarządu Krajowego w ciągu jedego miesiąca od dnia wyboru podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Wojewódzkiego w tym jego prezesa.
10. W razie odmowy zatwierdzenia w/w składu prezes Zarządu Krajowego powołuje Tymczasowy Zarząd Wojewódzkiego z jego prezesem oraz w terminie 3 miesięcy zwołuje Zjazd Wojewódzki, w celu wyboru Zarządu Wojewódzkiego, jego prezesa i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
11. Prezes Zarzadu Wojewódzkiego jest przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego, reprezentuje Oddział na terenie jego działania i określa kompetencje wiceprezesów oraz kieruje całokształtem działalności Zarzadu,
12. Prezes i wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego powinni być powoływani do Zarządu Krajowego, w którego pracach mają obowiązek aktywnie uczestniczyć.
13.Prezydium Zarządu Wojewódzkiego składa się oprócz prezesa i wiceprezesów oraz z 4 - 10 członków.
14. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Zarządu Wojewódzkiego wybiera on ze swojego grona na wniosek prezesa, wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika Zarządu Wojewódzkiego, uchwala regulamin swojego działania, który przesyła do zatwierdzenia Zarządowi Krajowemu.
15. Zarząd Wojewódzki jest władzą wykonawczą . W szczególności:
a. Wykonuje uchwały władz partii oraz uchwały Zjazdu Wojewódzkiego
b. Wysuwa kandydatów partii do organów samorządowych na terenie swojego działania
c. Powołuje oraz rozwiązuje koła oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością
d. Wykonuje czynności zlecone przez władze partii
e. Zarządza majątkiem partii na terenie swojego działania w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez prezesa Zarządu Krajowego lub jego wiceprezesa ds współpracy ze strukturami organizacyjnymi partii
f. Posiedzenia Zarzadu Wojewódzkiego zwołuje prezes w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
16. Zarząd Krajowy może uchylić uchwałę podjętą przez Zjazd Wojewódzki lub jego Zarząd, jeżeli jest ona sprzeczna z Deklaracją Ideową, Założeniami Programowymi, uchwałami władz partii, linią jej polityki bądź też została podjęta z naruszeniem postanowień statutu lub regulaminów.
17. Wojewódzka Komisja Rewizyjna: a. Kontroluje conajmniej raz w roku działalność finansową Oddziału Wojewódzkiego. b. Opracowuje i przedstawia Zjazdowi Wojewódzkiemu oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Oddziału c. Występuje z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującym władzom Oddziału d. Regulamin Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej uchwala Krajowa Komisja Rewizyjna
18. Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Zjazd Wojewódzki, jej członkowie nie mogą wchodzić w skład Zarządu Wojewódzkiego. a. Na pierwszym posiedzeniu w terminie do jedego miesiąca po wyborze Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego.
19. W srodowiskach Polonii, minimum 3 Koła na zjezdzie powoluja Zarzad Regionu w Kanadzie z takimi samymi prawami jak Zarzady Wojewódzkie, w przypadku kiedy nie ma 3 Koł , koła podlegaja bezposrednio pod Zarzad Krajowy. ( czy istnieje potrzeba powolania Zarzadow Gminnych i Powiatowych prosze o wypowiedzi )*
§14
1. Koło mogą powoływać grupy inicjatywne zakładające Koła, jako podstawowe jednostki organizacyjne PNP. Na zebraniu założycielskim Koła dokonuje się wyboru władz Koła, zgodnie z ordynację wyborczą, opracowaną przez Zarząd Krajowy.
2. Koła zatwierdza oraz nadzoruje ich działalność prezes Zarządu Wojewódzkiego.
3. Uprawnienia prezesa Zarządu Wojewódzkiego wobec Kół działających na jego terenie, gdzie nie powołano Zarzadu Wojewodzkiego wykonuje prezes Zarządu Krajowego.
4. Koło powołuje conajmniej 4 członków wyłaniając na pierwszym swoim posiedzeniu Prezesa Koła, który jest jego władzą.
5. Władzami Koła są: Zebranie Członków, Zarząd Koła. Kadencja władz wybieralnych Koła trwa 5 lata. Prezes Koła jest delegatem na Zjazd Wojewódzki.
6. W ciągu jednego miesiąca od dnia wyboru Prezesa Koła, Prezes Zarządu Wojewódzkiego podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia.
7. W razie odmowy zatwierdzenia Prezesa Koła prezes Zarząd Wojewódzkiego powołuje innego, który w ciągu miesiąca zwołuje ogólne zebranie członków koła w celu wyboru nowego Prezesa.

8. Do kompetencji Prezesa Koła należy:
a. Wykonywanie uchwał, decyzji i czynności zleconych przez władze nadrzędne
b. Kierowanie pracami i reprezentowanie Koła na terenie jego działania
9. Szczegółowe zasady i tryb pracy Koła określa prezes Zarządu Krajowego w formie regulaminu lub powołany przez niego wiceprezes do spraw współpracy ze strukturami terenowymi partii.
10. Koła mogą być rozwiązane lub zawieszone:
a. w wyniku uchwały Walnego Zebrania Koła,
b. jeśli liczba członków Koła spadnie poniżej 5 członków,
c. w razie uznania przez Zarząd Wojewódzki, lub Wojewódzką Komisję Rewizyjną że działalność Koła jest sprzeczna ze Statutem partii lub obowiązującym prawem
Rozdział V
Władzami partii są:
§15
Kongres:
a. Kongres powinien być zwołany przynajmniej raz na 5 lat przez prezesa Zarządu Krajowego partii, Zarząd Krajowy lub Krajową Komisję Rewizyjną.
b. Zwołanie Kongresu przez Zarząd Krajowy lub Krajową Komisję Rewizyjną może nastąpić na protokołowanym posiedzeniu z miesięcznym wyprzedzeniem pisemnie powiadamiającym wszystkich pozostałych członków i prezesa Zarządu Krajowego o czasie i miejscu swojego posiedzenia. Decyzja o zwołaniu Kongresu może być podjęta w głosowaniu jawnym zwykłą większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
c. Prezes Zarządu Krajowego może podjąć decyzję o zwołaniu Kongresu.
d. Uprawniony wnioskodawca prawnie zwołujący Kongres ma obowiązek pisemnego poinformowania pozostałych władz partii i uprawnionych delegatów lub w formie komunikatu w ogólnopolskim dzienniku lub organie prasowym partii o terminie, miejscu, godzinie, porządku obrad i zasadach wyboru delegatów. e. Na uprawnionym wnioskodawcy zwołania Kongresu spoczywa obowiązek jego zorganizowania z zapewnieniem odpowiednich warunków jego sprawnego przeprowadzenia w pierwszym terminie od 1 do 3 miesięcy.
f. Delegatami na Kongres są członkowie Zarządu Krajowego partii, prezesi i wiceprezesi Zarządów Wojewódzkich oraz delegaci wybrani zgodnie z uchwałą uprawnionego wnioskodawcy jego zwołania.
g. Uchwały Kongresu mają moc prawną, jeżeli w pierwszym terminie jest obecnych co najmniej połowa delegatów lub w drugim terminie do dwóch tygodni przy dowolnej ilości zebranych delegatów. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
h. Uchwały w przedmiocie zmian w statucie, zmiany nazwy, połączenia z inną partią, przystapienia do federacji partii, rozwiązania oraz przekazania jego majątku zapadają większością 2/3 głosów delegatow uczestniczących w Kongresie.
i. Kongres ma prawo podejmować uchwały, które obowiązują wszystkie władze i członków partii. W przypadku równej ilości oddanych głosów rozstrzyga głos przewodniczącego prowadzącego obrady.
j. Prawomocnie zwołany Kongres wybiera w głosowaniu tajnym z grona delegatów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza obrad, a w razie konieczności inne komisje niezbędne dla sprawnego i zgodnego z interesami partii przeprowadzania obrad, a także uchwala porządek dzienny i regulamin.
k. Kongres rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
l. Kongres może zmienić statut partii większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy jego delegatów.
m. Najwyższą władzą pomiędzy Kongresami jest prezes Zarządu Krajowego i Zarząd Krajowy.
n. Kongres w głosowaniu tajnym na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej podejmuje decyzje o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla władz partii.
o. Kongres w głosowaniu tajnym wybiera następny skład Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego, przy czym przewodniczącymi tych gremiów powinny zostać osoby, które otrzymają największą ilość głosów.
p. Kongres może nadawać honorowe tytuły członkom partii. r. Kongres powoluje i odwoluje Prezesa Zarzadu Krajowego 2. Prawomocnie zwołany Kongres partii może podjąć uchwałę połączenia z inną partią lub partiami, w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy delegatów.  
&16
Zarzad Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna ,
Krajowy Sad Kolezenski
1. Zarząd Krajowy podejmuje wszelkie decyzje pomiędzy Kongresami przy czym jego uchwały nie mogą być sprzeczne z uchwałami Kongresu.
2. Pierwszy Kongres zwołują członkowie-założyciele wpisani na liście osób popierających rejestrację partii w Sądzie, którzy są pierwszymi członkami Zarządu Krajowego
3. Powoływanie nowych członków Zarządu Krajowego odbywa się w głosowaniu tajnym na pisemny wniosek co najmniej dwóch jego członków.
4. Członkami Zarządu Krajowego sa przede wszystkim prezesi Zarządów Wojewódzkich. Posiedzenie Zarządu Krajowego zwołuje jego prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.
5. Prezydium Zarządu Krajowego może składać się z minimum 6 do maksimum 30 osób.
6. Członkowie Zarządu Krajowego wybieraja i odwołuja ze swojego grona wiceprezesow zwykłą większością głosów na pisemny wniosek,przy obecnosci minimum połowy jego członków na protokołowanym posiedzeniu przy obecnści co najmniej połowy jego członków pisemnie poinformowanych z miesięcznym wyprzedzeniem .
7. Posiedzenia Zarządu Krajowego prowadzi prezes lub pod jego nieobecność wiceprezes partii, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków prezydium Zarządu Krajowego wybrany jawnie na tę okoliczność z pozostałych zwykłą większością głosów.
8. Zarząd Krajowy może powoływać zespoły i komisje problemowe.
9. Zarząd Krajowy może w formie uchwały zmienić osoby do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
9 a. Zarząd Krajowy podejmuje wszelkie uchwały przy obecności minimum połowy członków zwykłą większością głosów.
10. Zarząd Krajowy powinien zbierać się co najmniej raz na kwartal . Posiedzenie Zarządu Krajowego zwołuje prezes lub wiceprezesi partii lub minimum 10 jego członków równocześnie, informując pozostałych członków o czasie i miejscu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
11. Posiedzenia Zarządu Krajowego powinny być protokołowane i archiwizowane oraz dostępne na prośbę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
12. W przypadku niepełnego składu Zarządu Krajowego , śmierci lub pisemnej rezygnacji Zarząd Krajowy może na wniosek dwóch jego członków dokooptować członka / ów.
13. W przypadku wyborów parlamentarnych, prezydenckich lub samorządowych Zarząd Krajowy powołuje Krajowy Komitet Wyborczy oraz pełnomocnika Krajowego Komitetu Wyborczego i jego pełnomocnika finansowego w formie uchwały z jednoczesnym określeniem zakresu ich uprawnień, zgodnie z obowiązującym prawem. Również w formie uchwały Zarząd Krajowy może odwoływać w/w pełnomocników i powoływać inne osoby. Zarząd Krajowy może utworzyć Fundusz Wyborczy i dokonywać wszelkich czynności przewidzianych prawem dla prawidłowego udziału partii w wyborach , kampaniach referendalnych, a także do innych organów przedstawicielskich przewidzianych prawem.
14. Zarząd Krajowy w formie uchwały może zaciągać zobowiązania majątkowe partii, reprezentuje partię na zewnątrz, sporządza i zatwierdza wszelkie dokumenty także do PKW i odpowiada prawnie przed wszelkimi instytucjami państwowymi uprawnionymi do kontrolowania działalności partii. Sporządza i zatwierdza informacje o działalności finansowej partii.
15. Kompetencje wymienione w pkt. 13 i 14 Zarząd Krajowy w fomie uchwały może scedować na prezesa Zarządu Krajowego partii.
16. Zarząd Krajowy, o ile nie powoła pełnomocnika z określonymi kompetencjami, jest odpowiedzialny za budżet partii, sporządzanie bilansów i sprawozdań rocznych.
17. Zarząd Krajowy zwołuje Zjazdy Wojewódzkie partii na zasadach i w terminach określonych stosowną uchwałą.
18. Zarząd Krajowy określa zakres obowiązków i kompetencji prezesów Zarządów Wojewódzkich ich zarządów, jeżeli nie przekaże tych spraw prezesowi partii lub powołanemu przez niego wiceprezesowi odpowiedzialnemu za struktury terenowe. 19. Zarząd Krajowy do czasu powołania Kongresu partii powołuje spoza swojego grona Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński w skład których powinno wchodzić od 3 do 7 osób.
.Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowy Sąd Koleżeński działają w oparciu o opracowany przez siebie regulamin pracy.
a. Krajowa Komisja Rewizyjna może zwołać Kongres przy akceptacji minimum 3/4 swoich członków w przypadku rażących naruszeń statutu lub działania na szkodę partii jej władz.
b. W przypadku niepełnego składu osobowego, śmierci lub rezygnacji członka Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego uzupełniają one swój skład z pozostałych członków partii.
c. Krajowy Sąd Koleżeński na pisemny wniosek wnioskodawcy może udzielić upomnienia, nagany lub wykluczyć z szeregów partii. Od decyzji Krajowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie jednego miesiąca do prezesa Zarządu Krajowego partii, którego decyzja jest ostateczna.
20. Kadencja wszystkich władz partii trwa pięć lat

§17
Kompetencje prezesa Zarządu Krajowego i wiceprezesów
1. Prezes Zarządu Krajowego może podejmować wszelkie decyzje związane z rozwojem i życiem partii niezastrzeżone w statucie dla innych władz partii.
2. Prezes Zarządu Krajowego powołuje i odwołuje sekretarza, skarbnika partii, rzecznika prasowego, Krajowe Biuro wraz z jego obsadą funkcyjną określając ich kompetencje i obowiązki.
3. W przypadku ich śmierci lub pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Krajowego wybiera on niezwłocznie nowego vice prezesa , sekretarza , skarbnika, ze swojego grona w głosowaniu tajnym na wniosek przynajmniej dwóch jego członków.
4. Prezes powołuje i odwołuje, jeżeli w formie uchwały otrzyma takie kompetencje od Zarządu Krajowego, pełnomocników we wszystkich wyborach, w których partia weźmie udział a także pełnomocnika do zaciągania zobowiązań majątkowych, uzyskiwania środków finansowych oraz sporządzania i zatwierdzania o działalności finansowej partii.
5. Wszelkie decyzje i zachowania prezesa i wiceprezesów powinny być zgodne z uchwałami Zarządu Krajowego.
6. Prezes Zarzadu Krajowego powołuje i odwołuje z członków Zarządu Krajowego lub z pozostałych członków partii wiceprezesów w liczbie od 1 do 5, z określeniem w formie pisemnej ich kompetencji i zakresu obowiązków.
7. Zwoływanie posiedzeń Zarządu Krajowego.
8. Podczas głosowań w czasie posiedzeń Zarządu Krajowego w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prezesa, lub pod jego nieobecność wiceprezesa partii przez niego upoważnionego.
9. Prezes partii może zwołać Kongres w wybranym terminie i miejscu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem pisemnie powiadamiając wszystkich upoważnionych delegatów lub komunikatem prasowym w ogólnopolskim dzienniku lub organie prasowym partii.
10. Do kompetencji prezesa Zarządu Krajowego należy także powoływanie i odwoływanie prezesów i wiceprezesów oddziałów wojewódzkich, jeżeli nie dbają oni należycie o rozwój partii i nie realizują uchwał i zarządzeń jej władz, zespołów problemowych, regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.
Rozdział VI
Majątek partii
§18
1. Majątek partii stanowią fundusze, które są uzyskane z wpisowego, składek członkowskich, darowizn i innych wpływów i przedmiotów rzeczowych pozyskanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W skład majątku Partii mogą wchodzić nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe.
3 Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej ustala Zarząd Krajowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce materiałowo-finansowej.
4.Oddziały Wojewódzkie mające osobowość prawną składają coroczne sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Krajowemu, jeżeli ten nie postanowi inaczej.
Rozdział VIII
Symbole Partii Narodu Polskiego
Partia używa symboli, odznak, emblematów oraz pieczęci ustalonych przez Zarząd Krajowy.
1. Emblemat partii powiewajaca flaga narodowa na niej kontury RP wpisane litery PNP. ( znaczek partii - ryngraf z MBC na tle orła trzymajacy w szponach napis NAROD i OJCZYZNA lub napis PNP )* Nazwa partii, jej wzory i symbole są prawnie zastrzeżone, korzystające z ochrony dóbr osobistych osób prawnych.
2. Posiada sztandar koloru biało-czerwonego z napisem nazwy Partia Narodu Polskiego, z drugiej strony ryngraf z MBC na tle orla trzymajacy w szponach napis NAROD i OJCZYZNA Partia posiada chorągiew koloru niebiesko -zielonego.*
Rozdział IX
Przepisy końcowe
§19
1. Do wykładni zasad statutowych upoważniony jest prezes Zarządu Krajowego partii.
2. W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub w sprawach spornych decyzje podejmuje prezes Zarządu Krajowego.
3. Wadliwie zwołany Kongres i podejmowane uchwały sprzeczne z prawem podlegają zaskarżeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy.
4. Prawo wniesienia wniosku, o którym mowa w pkt. 4, ma każdy delegat biorący udział w Kongresie w terminie 7 dni, licząc od dnia następnego po dacie odbywającego się Kongresu.
5 .Nie wykluczamy powołania sekcji młodzieżowych przy Zarzadach Wojewodzkich .
6. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.
Studio "STOP"  
  Filmy które powinien poznać każdy POLAK

http://www.kronikanarodowa.com/grunwald_2010/rabin_i_nowak.html
http://kronikanarodowa.com/grunwald_2010/morderstwo_na_raty.html
http://kronikanarodowa.com/grunwald_2010/jedwabne_jaja.html

oraz inne filmy

http://www.rpn.com.pl/index.php/informacje/filmy
http://kronikanarodowa.com/
http://www.polskapolityka.com/
 
Reklama  
 
 
Polsko , Ojczyzno Narodu !  
 

"Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem-
Polska jest Polską, a Polak Polakiem."

Adam MickiewiczWzrusz, Boże, serce wolnego narodu,
zrzuć zasłonę z jego oczu,
aby wiedział, że wolność źle czynienia
jest znakiem niedoskonałości rządu,
a nie prerogatywą wolności!

Andrzej Zamojski na sejmie 1763 r.Jesteśmy Polakami,
Wiara ojców naszych - wiarą naszych dzieci,
Polak Polakowi bratem,
co dzień Polak Ojczyźnie służy,
POLSKA jest Matka naszą
nie wolno Jej krzywdzić i mówić o Niej źle!


"Polacy, zacne syny dzielnego plemienia,
Przed którymi butne wrogi czołem niegdyś biły,
Pokażcie, żeście godni dawnego imienia,
I przodków siły."

wyjątek z wiersza Franciszka Wężyka (1785-1862 "Oda do Polaków")
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
"Jest olbrzymią wartością zrozumieć znaczenie wolności dla narodu, zrozumieć jak wielkim jest ona dobrem i własnością, że żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań, że nie wolno tych praw nikomu oddawać, że obrona ich jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą! " Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński